Skip to main content

Algemene voorwaarden

VOF REWI CLEANING

1. Contractuele relatie en partrijen

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod van, en elke overeenkomst met de VOF REWI CLEANING, hierna verder genoemd REWI CLEANING, beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de Klant.

1.2. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan VOF REWI CLEANING slechts tegengeworpen worden indien zij er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd. Onderhavige algemene voorwaarden gelden dan ook onveranderd en onverminderd voor elke levering of diensten waarbij door de klant een afwijking of wijziging werd gevraagd of voorgesteld dewelke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door VOF REWI CLEANING werd aanvaard.

2. Prijs en betaling

2.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.

2.2. Indien de Klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

2.3. REWI CLEANING heeft het recht om bij de totstandkoming van het Contract een voorschotfactuur van 40% van het totale bedrag tenzij anders overeengekomen. Die voorschotfactuur dient door de Klant te worden betaald overeenkomstig de hierna vermelde betalingscondities in de verkoopsvoorwaarden.

2.4. In geval de klant de bestelbon na ondertekening annuleert om welke reden dan ook, is steeds gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 40% op de totale koopsom van de aangekochte goederen, zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VOF REWI CLEANING. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden contant dan wel uiterlijk op de vervaldag van de factuur.

2.6. Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met kopie per e-mail of fax.

2.7. Indien het vertrouwen van VOF REWI CLEANING in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt VOF REWI CLEANING zich het recht voor om de gehele bestelling/opdracht of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt VOF REWI CLEANING zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. In dat geval is de klant gehouden tot betaling van een schadevergoeding zoals verder in deze algemene voorwaarden bepaald.

2.8. Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de Klant eveneens een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 12% (met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 5.000,00), onverminderd het recht van VOF REWI CLEANING om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.

2.9. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet- betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

B. Uitvoering opdracht

3. Leveringstermijnen

3.1. Alle door VOF REWI CLEANING meegedeelde of afgesproken data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van het Contract bekend waren. Door VOF REWI CLEANING meegedeelde of tussen partijen overeengekomen data zijn louter indicatief en gelden steeds als streefdata. In elk geval zal VOF REWI CLEANING zich steeds voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste data zoveel als mogelijk in acht te nemen.

3.2. VOF REWI CLEANING is niet gebonden door tussentijdse of uiterste data die ingevolge oorzaken buiten haar macht liggen en die zich na het aangaan van het Contract hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.3. De loutere overschrijding van door VOF REWI CLEANING meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. Dit heeft tot gevolg dat noch de ontbinding van de overeenkomst noch een schadevergoeding kunnen gevorderd worden.

4. Levering, Aanvaarding en Ingebruikname

4.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden diensten steeds door VOF REWI CLEANING aan de Klant geleverd en worden ze op de plaats van de levering aanvaard. Tevens is de Klant gehouden tot het meedelen van alle nuttige informatie omtrent de bereikbaarheid van de plaats van levering. In geval van moeilijke bereikbaarheid of onbereikbaarheid, worden de goederen geleverd tot het dichtstbij gelegen verharde en berijdbare weg. De Klant zal zijn eventuele opmerkingen bovendien ook schriftelijk en aangetekend aan VOF REWI CLEANING meedelen, uiterlijk binnen de vijf dagen na levering en vóór elke ingebruikname.

4.2. Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een dienstverlening in zeer belangrijke mate afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van het Contract door REWI CLEANING mogelijk te maken zal de Klant REWI CLEANING steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen.

4.3. Van de Klant wordt ook verwacht dat hij ervoor zorgt dat vóór aanvang van de werken de nodige energie voorzien is (gas, water, elektriciteit)

4.4. Bij gebreke aan overeenkomst m.b.t. de tarieven voor meerwerk zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke tarieven. REWI CLEANING is nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor het beoogde meerwerk tussen partijen voorafgaand en schriftelijk de modaliteiten worden vastgelegd.

4.5. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van het Contract. De wijzigen en/of het meerwerk evenals de gegevens die op het moment van opmaak van de offerte niet kunnen gekwantificeerd worden, zullen door steeds in regie aan de Klant worden aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven.

4.6. Eventuele zichtbare tekortkomingen zullen door de Klant uiterlijk, en worden op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk aan VOF REWI CLEANING bevestigd, gemeld binnen de 24 uren volgend op de levering. De ingebruikname van de goederen, wordt geacht een voorbehoudloze aanvaarding te zijn, die alle eventuele gebreken of fouten dekt.

4.7. Aanvaarding van de diensten houdt een onherroepelijke, volledige en definitieve kwijting in voor VOF REWI CLEANING voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de geleverde Goederen. Deze kwijting brengt eveneens een verval mee van het recht in hoofde van de Klant om omtrent de geleverde goederen, VOF REWI CLEANING dienaangaande nog in rechte aan te spreken. Deze kwijting doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van de Klant betreffende garantie.

E. OMTRENT DE GELEVERDE DIENSTEN

5. Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en opschorting

5.1. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de Klant, heeft VOF REWI CLEANING het recht om haar verplichtingen jegens de Klant, in het bijzonder doch niet beperkt tot haar leveringsverplichtingen inzake Diensten, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de Klant zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake Producten die reeds werden betaald, op voorwaarde dat de Klant ten aanzien van VOF REWI CLEANING andere openstaande en reeds vervallen bedragen verschuldigd is.

5.2. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalingsverplichtingen op te schorten wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de Klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.

5.3. Zolang er geen volledige betaling (inclusief alle kosten) door de Klant uitgevoerd wordt, behoudt REWI CLEANING het recht om de zaak onder zicht te houden en onthoudt zij zich van de levering van nieuwe prestaties en diensten.

6. Risico

6.1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van Goederen die door VOF REWI CLEANING geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in zijn feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht.

6.2. De Klant draagt het risico van het gebruik, de toepassing en het beheer van de door VOF REWI CLEANING geleverde Goederen.

7. Gebreken en klachtenregeling

7.1. Bij levering dient de Klant onmiddellijk na te gaan of de geleverde diensten zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Problemen moeten aan VOF REWI CLEANING gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN - VOF REWI CLEANING schrijven en uiterlijk 5 dagen na levering. De VOF REWI CLEANING is niet aansprakelijk verborgen gebreken.

7.2. Naar keuze van VOF REWI CLEANING kunnen de rechtmatig geweigerde diensten hetzij vervangen, hetzij gecrediteerd worden. De vervanging en/of creditering geeft nooit aanleiding tot eender welke schadevergoeding. De vervanging van diensten of de creditering kan enkel geschieden mits de schriftelijke toestemming van VOF REWI CLEANING, en deze toestemming sluit geenszins erkenning in van de aansprakelijkheid van VOF REWI CLEANING.

7.3. Een klacht kan de klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden.

F. Beëindiging

8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1. Elke partij kan overeenkomstig art. 1184 B.W. in rechte om de ontbinding van het Contract ten laste van de andere partij verzoeken, indien deze laatste op een toerekenbare en zwaarwichtige wijze tekort is gekomen aan één of meerdere wezenlijke verbintenissen.

8.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat zij hun recht op ontbinding slechts kunnen uitoefenen binnen een redelijke termijn na de wanprestatie én nadat zij de andere partij per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke hebben gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 3 maanden na het ontstaan van de wanprestatie(s). In de ingebrekestelling dient de ene partij op gemotiveerde en gedetailleerde aan de andere partij de geviseerde wanprestatie(s) te omschrijven alsook aan de andere partij een laatste respijttermijn toe te kennen m.o.o. het zuiveren van deze wanprestatie(s). Deze respijttermijn dient minstens 4 weken te bedragen. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn is elke vordering tot ontbinding in rechte onontvankelijk. Iedere vordering tot ontbinding vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de wanprestatie.

8.3. Elke partij kan het Contract zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de andere partij failliet wordt verklaard, wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld, of kennelijk onvermogend is geworden. VOF REWI CLEANING kan ingevolge dergelijke beëindiging nooit tot enige teruggave of -betaling van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden zijn. Ingeval van faillissement, ontbinding en in vereffeningstelling, of kennelijk onvermogen van de Klant vervalt het recht tot gebruik van aan de Klant geleverde programmatuur, websites, enz. zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang.

8.4. De niet-naleving van de verbintenissen door de Klant heeft REWI CLEANING het recht de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling met een schadevergoeding van 40% op de totale koopsom tot gevolg lastens de Klant.

8.5. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

8.6. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, heeft elke partij het recht om het Contract schriftelijk te beëindigen.

G. Geschillen

9. Aansprakelijkheid

9.1. De totale aansprakelijkheid van VOF REWI CLEANING wegens een toerekenbare contractuele of extra-contractuele tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van VOF REWI CLEANING voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000,00.

9.2. De aansprakelijkheid van VOF REWI CLEANING voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken kan in totaal nooit meer bedragen dan € 25.000,00.

9.3. Tenzij nakoming door VOF REWI CLEANING blijvend onmogelijk is, kan de Klant slechts de aansprakelijkheid van VOF REWI CLEANING inroepen nadat hij VOF REWI CLEANING binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de schade per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 6 maanden na het ontstaan van de schade. In deze ingebrekestelling dient de Klant op gemotiveerde en gedetailleerde wijze aan VOF REWI CLEANING de geviseerde schade en haar oorzaak te omschrijven, en aan VOF REWI CLEANING een laatste respijttermijn toe te kennen om, indien mogelijk, de schade in natura te herstellen. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn verliest de Klant zijn recht op een eventuele schadevergoeding. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen VOF REWI CLEANING vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de schade.

10. Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid

10.1. De overeenkomst(en) tussen VOF REWI CLEANING en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en VOF REWI CLEANING m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het Contract tussen partijen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn exclusief bevoegd. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.

10.3. De vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van reeds vervallen en nog verschuldigde factuurbedragen, naar keuze van VOF REWI CLEANING, worden ingeleid, voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, voor de rechtbanken van de zetel van de Klant óf de rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil overeenkomstig art. 624 Ger. W..

10.4. Een tussen partijen gevoerde gerechtelijke procedure dient steeds in het Nederlands te verlopen.

© 2023, VOF REWI CLEANING